top of page

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop 9660 Vélo couture

Ondernemingsgegevens

9660 Vélo couture
Bert Pauwels
Kruisstraat 33
9660 Brakel

9660velocouture@gmail.com
Btw nr. : BE0536.907.371

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van 9660 vélo couture, een Eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 33 – 9660 Brakel, BTW BE0536.907.371 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 9660 vélo couture moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 9660 vélo couture aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 9660 vélo couture niet. 9660 vélo couture is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 9660 vélo couture is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Artikel 4: Online aankopen


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart

  • via bankkaart

9660 vélo couture is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via de webwinkel worden wereldwijd geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op het leveringsadres zoals opgegeven door de klant, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan 9660 vélo couture.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 9660 vélo couture was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud – Ontbinding


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 9660 vélo couture. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 9660 vélo couture te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij 9660 vélo couture.  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 9660 vélo couture via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het herroepingsforumlier is op de website www.9660velocouture.be terug te vinden. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 9660 vélo couture heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan 9660 vélo couture.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 9660 vélo couture zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 9660 vélo couture alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat 9660 vélo couture op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan 9660 vélo couture wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door 9660 vélo couture geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 9660 vélo couture betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van 9660 vélo couture is bereikbaar op het telefoonnummer +32473 82 43 52, via e-mail op 9660velocouture@gmail.com of per post op het volgende adres 9660 vélo couture, Kruisstraat 33, 9660 Brakel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 9660 vélo couture beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt 9660 vélo couture zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy


Zie www.9660velocouture.be

Artikel 11: Gebruik van cookies


Zie www.9660velocouture.be

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 9660 vélo couture om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 9660 vélo couture. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd en heeft de verkoper het recht om voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank een procedure op te starten.

Payment Methods
bottom of page